SWISS LIFE HOLDING AG N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SLHN พื้นฐาน

SWISS LIFE HOLDING AG N ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSLHN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 30.00 CHF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.25%