WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

WHA.R SET
WHA.R
WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

WHA.R งบการเงิน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

สินทรัพย์รวมของ WHA.R สำหรับ Q4 21 คือ 82.77B THB, 0.31% น้อยกว่า Q3 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 3.83% ใน Q4 21 เป็น 48.74B THB

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น