SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED

SITHAI SET
SITHAI
SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SITHAI พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED

สินทรัพย์รวมของ SITHAI สำหรับ Q2 22 คือ 8.65B THB ซึ่งมากกว่า 4.60% มากกว่า Q1 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 7.52% ใน Q2 22 เป็น 4.38B THB

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: THB
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น