SICT พื้นฐาน

SILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSICT ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.13%