SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY

SICT SET
SICT
SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY SET
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SICT งบการเงิน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY

สินทรัพย์รวมของ SICT สำหรับ Q3 21 คือ 488.69M THB ซึ่งมากกว่า 3.83% มากกว่า Q2 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 11.13% ใน Q3 21 เป็น 113.96M THB

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น