SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

SCISET
SCI
SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITEDSET
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SCI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SCI คือ 1.11B THB

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้