PPS พื้นฐาน

PROJECT PLANNING S ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลPPS ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.63%