NETBAY พื้นฐาน

NETBAY PUBLIC CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลNETBAY ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.82 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.44%