THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING

LANNA.RSET
LANNA.R
THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTINGSET
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

LANNA.R พื้นฐาน

THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

The last dividend per share was 1.45 THB. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 14.16%