INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING

ILINK.R SET
ILINK.R
INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ILINK.R งบการเงิน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING

สินทรัพย์รวมของ ILINK.R สำหรับ Q4 21 คือ 11.34B THB ซึ่งมากกว่า 6.68% มากกว่า Q3 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 7.65% ใน Q4 21 เป็น 6.48B THB

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น