HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY

HTECH SET
HTECH
HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY SET
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

HTECH พื้นฐาน

HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

The last dividend per share being 0.10 THB. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.21%