MVC พื้นฐาน

MABUHAY VINYL CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลMVC ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 PHP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.89%