MPI พื้นฐาน

METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.08 PHP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.48%