ION พื้นฐาน

IONICS, INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลION ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 PHP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.77%