CDC พื้นฐาน

CITYLAND DEVELOPMENT CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCDC ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.03 PHP ซื้อก่อน 27 มิถุนายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.88%