SCHIBSTED ASA

SCHBEURONEXT OSLO
SCHB
SCHIBSTED ASAEURONEXT OSLO
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SCHB พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SCHIBSTED ASA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SCHB คือ 42.494B NOK วันที่ของรายได้ SCHIBSTED ASA ถัดไปคือ 10 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.82 NOK

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้