SCHIBSTED ASA

SCHBEURONEXT OSLO
SCHB
SCHIBSTED ASAEURONEXT OSLO
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SCHB พื้นฐาน

SCHIBSTED ASA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSCHB ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.00 NOK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.97%