ADS MARITIME HLDG
ADS EURONEXT OSLO

ADS
ADS MARITIME HLDG EURONEXT OSLO
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ ADS MARITIME HLDG พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ADS คือ 40.465M EPS TTM ของบริษัทคือ 3.70, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 346.82% และ P/E คือ 0.47 วันที่ของรายได้ ADS MARITIME HLDG ถัดไปคือ August 27 ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด