STORA ENSO OYJ R

STERVOMXHEX
STERV
STORA ENSO OYJ ROMXHEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

STERV พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ STORA ENSO OYJ R

สินทรัพย์รวมของ STERV สำหรับ Q3 22 คือ 20.88B EUR ซึ่งมากกว่า 6.12% มากกว่า Q2 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 0.86% ใน Q3 22 เป็น 8.42B EUR

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น