FASTPASSCORP A/S

FASTPC OMXCOP
FASTPC
FASTPASSCORP A/S OMXCOP
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FASTPC financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ FASTPASSCORP A/S พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ FASTPC คือ 64.824M

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด