THE DRILLING COMPANY OF 1972 A/S

DRLCO OMXCOP
DRLCO
THE DRILLING COMPANY OF 1972 A/S OMXCOP
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DRLCO financial statements

สรุปทางการเงินของ THE DRILLING COMPANY OF 1972 A/S พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DRLCO คือ 10.901B DKK วันที่ของรายได้ THE DRILLING COMPANY OF 1972 A/S ถัดไปคือ 11 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 3.66 DKK

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด