CPHCAP_ST พื้นฐาน

COPENHAGEN CAPITAL A/S STAM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCPHCAP_ST ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 DKK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.43%