PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV

PCT NZX
PCT
PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV NZX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PCT financial statements

สรุปทางการเงินของ PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PCT คือ 2.56B NZD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.14 NZD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.06% และ P/E คือ 11.40 วันที่ของรายได้ PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV ถัดไปคือ 23 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.03 NZD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด