BARRAMUNDI LIMITED NPV BRM

BRM NZX
BRM
BARRAMUNDI LIMITED NPV NZX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล

โปรไฟล์

ภาค: การเงิน
อุตสาหกรรม: ผู้จัดการด้านการลงทุน
ผลตอบแทนเงินปันผล: 8.22%