Weyerhaeuser Company

WYNYSE
WY
Weyerhaeuser CompanyNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

WY พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Weyerhaeuser Company พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ WY คือ 23.777B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 3.06 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.23% และ P/E คือ 10.51 วันที่ของรายได้ Weyerhaeuser Company ถัดไปคือ 3 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.19 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้