SPOT พื้นฐาน

Spotify Technology S.A. สรุปรายได้

รายได้ Spotify Technology S.A. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 12.55B USD ซึ่งส่วนใหญ่ 10.77B USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Premium, ปีก่อนนำ 10.00B USD. Other Countries มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี Spotify Technology S.A. 6.20B USD, และปีก่อนนั้น 5.88B USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ