HUN พื้นฐาน

Huntsman Corporation สรุปรายได้

รายได้ Huntsman Corporation สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 8.41B USD ซึ่งส่วนใหญ่ 5.07B USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Polyurethanes, ปีก่อนนำ 5.02B USD. United States มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี Huntsman Corporation 3.09B USD, และปีก่อนนั้น 2.70B USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ