Huntsman Corporation

HUNNYSE
HUN
Huntsman CorporationNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

HUN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Huntsman Corporation พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ HUN คือ 6.358B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 5.43 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.57% และ P/E คือ 6.20 วันที่ของรายได้ Huntsman Corporation ถัดไปคือ 21 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.11 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้