Griffon Corporation

GFFNYSE
GFF
Griffon CorporationNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GFF พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Griffon Corporation พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ GFF คือ 2.088B USD วันที่ของรายได้ Griffon Corporation ถัดไปคือ 31 มกราคม ค่าประมาณคือ 0.81 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้