Griffon Corporation

GFFNYSE
GFF
Griffon CorporationNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GFF พื้นฐาน

Griffon Corporation ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

GFF มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.10 USD ซื้อก่อน 22 กุมภาพันธ์ เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.91%