Danaos Corporation

DACNYSE
DAC
Danaos CorporationNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DAC พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Danaos Corporation พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DAC คือ 1.215B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 27.72 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 5.00% และ P/E คือ 2.20 วันที่ของรายได้ Danaos Corporation ถัดไปคือ 13 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 7.24 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้