Chemours Company (The)

CCNYSE
CC
Chemours Company (The)NYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CC พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Chemours Company (The) พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CC คือ 4.947B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 5.72 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.05% และ P/E คือ 5.86 วันที่ของรายได้ Chemours Company (The) ถัดไปคือ 9 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.32 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้