PLATINUM FUTURES (OCT 2018)
PLV2018 NYMEX

PLV2018
PLATINUM FUTURES (OCT 2018) NYMEX
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย
ภาพรวม
ไอเดีย

PLV2018 ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า