JULIUS BERGER PLC - NIGERIA

JBERGER NSENG
JBERGER
JULIUS BERGER PLC - NIGERIA NSENG
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

JBERGER งบการเงิน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ JULIUS BERGER PLC - NIGERIA

สินทรัพย์รวมของ JBERGER สำหรับ Q4 21 คือ 466.77B NGN ซึ่งมากกว่า 41.90% มากกว่า Q4 20 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 45.32% ใน Q4 21 เป็น 412.71B NGN

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น