OVIDWORKS

OVI NEWCONNECT
OVI
OVIDWORKS NEWCONNECT
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

OVI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ OVIDWORKS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ OVI คือ 11.477M PLN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้