HARDWOODS DISTRIBUTION INC
HDI NEO

HDI
HARDWOODS DISTRIBUTION INC NEO
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

HDI financial statements

สรุปทางการเงินของ HARDWOODS DISTRIBUTION INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ HDI คือ 807.25M EPS TTM ของบริษัทคือ 3.02, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.05% และ P/E คือ 12.64 วันที่ของรายได้ HARDWOODS DISTRIBUTION INC ถัดไปคือ 17 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 1.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด