DELPHX CAPITAL MARKETS INC

DELX NEO
DELX
DELPHX CAPITAL MARKETS INC NEO
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DELX financial statements

ฐานะการเงินปัจจุบันของ DELPHX CAPITAL MARKETS INC

สินทรัพย์รวมของ DELX สำหรับ Q3 21 คือ 2.34M CAD ซึ่งมากกว่า 279.96% มากกว่า Q2 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 28.75% ใน Q3 21 เป็น 2.91M CAD

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น