CANADABIS CAPITAL INC

CANB NEO
CANB
CANADABIS CAPITAL INC NEO
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CANB งบการเงิน: งบดุล

ฐานะการเงินปัจจุบันของ CANADABIS CAPITAL INC

สินทรัพย์รวมของ CANB สำหรับ Q4 21 คือ 13.28M, 3.52% มากกว่า Q3 21 ก่อนหน้านี้ และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 16.19 % ใน Q4 21 ถึง 11.46M

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น