Old Dominion Freight Line, Inc
ODFL NASDAQ

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ODFL financial statements

สรุปทางการเงินของ Old Dominion Freight Line, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ODFL คือ 34.535B EPS TTM ของบริษัทคือ 7.38, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.27% และ P/E คือ 40.65 วันที่ของรายได้ Old Dominion Freight Line, Inc ถัดไปคือ 29 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 2.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด