Mustang Bio, Inc

MBIO NASDAQ
MBIO
Mustang Bio, Inc NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MBIO งบการเงิน: งบดุล

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Mustang Bio, Inc

สินทรัพย์รวมของ MBIO สำหรับ Q3 21 คือ 134.71M, 5.94% น้อยกว่า Q2 21 ก่อนหน้านี้ และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 52.68 % ใน Q3 21 ถึง 12.49M

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น