Alliant Energy Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

LNT พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Alliant Energy Corporation

สินทรัพย์รวมของ LNT สำหรับ Q1 23 คือ 20.24B USD, 3.35% น้อยกว่า Q4 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 5.14% ใน Q1 23 เป็น 13.91B USD

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น