IZEA Worldwide, Inc

IZEA NASDAQ
IZEA
IZEA Worldwide, Inc NASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

IZEA งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ IZEA Worldwide, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ IZEA คือ 58.137M USD วันที่ของรายได้ IZEA Worldwide, Inc ถัดไปคือ 16 สิงหาคม ค่าประมาณคือ -0.02 USD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้