Innovative Solutions and Support, Inc

ISSC NASDAQ
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ISSC งบการเงิน: งบดุล

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Innovative Solutions and Support, Inc

สินทรัพย์รวมของ ISSC สำหรับ Q3 21 คือ 27.02M, 18.52% มากกว่า Q2 21 ก่อนหน้านี้ และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 58.10 % ใน Q3 21 ถึง 4.01M

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น