Harbor Custom Development, Inc

At close
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

HCDI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Harbor Custom Development, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ HCDI คือ 4.047M USD วันที่ของรายได้ Harbor Custom Development, Inc ถัดไปคือ 24 มีนาคม ค่าประมาณคือ -3.40 USD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬