Foresight Autonomous Holdings Ltd

FRSX NASDAQ
FRSX
Foresight Autonomous Holdings Ltd NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FRSX งบการเงิน: งบดุล

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Foresight Autonomous Holdings Ltd

สินทรัพย์รวมของ FRSX สำหรับ Q3 21 คือ 56.05M, 5.35% น้อยกว่า Q2 21 ก่อนหน้านี้ และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 6.17 % ใน Q3 21 ถึง 4.11M

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น