CyberOptics Corporation

CYBE NASDAQ
CYBE
CyberOptics Corporation NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CYBE financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ CyberOptics Corporation พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CYBE คือ 268.548M EPS TTM ของบริษัทคือ 1.07, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 35.23 วันที่ของรายได้ CyberOptics Corporation ถัดไปคือ 28 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด