AZN พื้นฐาน

AstraZeneca PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลAZN ทุกครึ่งปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.46 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.23%