Aptose Biosciences, Inc

APTONASDAQ
APTO
Aptose Biosciences, IncNASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

APTO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Aptose Biosciences, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ APTO คือ 66.251M USD วันที่ของรายได้ Aptose Biosciences, Inc ถัดไปคือ 28 มีนาคม ค่าประมาณคือ -0.11 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้