Alzamend Neuro, Inc

ALZN NASDAQ
ALZN
Alzamend Neuro, Inc NASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ALZN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Alzamend Neuro, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ALZN คือ 113.623M USD วันที่ของรายได้ Alzamend Neuro, Inc ถัดไปคือ 28 ธันวาคม ค่าประมาณคือ -0.05 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้