TUJU SETIA BERHAD

TJSETIA MYX
TJSETIA
TUJU SETIA BERHAD MYX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TJSETIA พื้นฐาน

TUJU SETIA BERHAD งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ TJSETIA สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 84.81M MYR และลดลง 0.47% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q2 22 คือ 667.00k MYR

2017
2018
2019
2020
2021
รายรับทั้งหมด
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: MYR
2017
2018
2019
2020
2021
TTM
รายรับทั้งหมด
ต้นทุนขาย
กำไรเบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่รวมต้นทุนขาย)
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินตามปกติ, รวมทั้งหมด
รายได้ก่อนหักภาษี
ส่วนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ภาษี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม/ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำไรหลังหักภาษีเงินได้
กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานที่ถูกยกเลิก
ยกเลิกการดำเนินการ
รายได้สุทธิ
การปรับหุ้นปรับลด
เงินปันผลที่ต้องการ
กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)
ค่าเฉลี่ยหุ้นพื้นฐานที่โดดเด่น
กำไรต่อหุ้นปรับลด
EBITDA
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด